Ethische vragen rond voedsel

Samen met Jan Staman, directeur van het Rathenau Instituut, schrijf ik in 2009 voor het ministerie van LNV een essay over de ethische vragen die het ministerie in de nabije toekomst kan verwachten rondom voedsel. Deze agenda zal de interne discussie op LNV voeden. De ethische agenda geeft ook vorm aan de tenders die NWO gaat uitschrijven over onderzoek naar maatschappelijke vragen rond voedselvoorziening. Staman en ik spreken hiertoe met wetenschappers, bestuurders, NGO’s en ondernemers.

Digitaal_Rapportstrategische_agenda

Verantwoordelijkheid nemen bij onzekere risico’s

Samen met Pieter Bloemen van het ministerie van VROM en Verkeer & Waterstaat doordenk ik in 2009 en 2010 manieren waarop bestuurders verantwoordelijkheid kunnen nemen in situaties van grote en diepe onzekerheid. Neem klimaatverandering: we weten niet precies wat er gaat gebeuren; we weten wel dat we nu iets moeten doen. Volgens welke ratio zijn miljarden aan gemeenschapsgeld verantwoord te besteden?

Over de f in adaptief beleid

Het verhaal van het Planbureau voor de Leefomgeving

Hoe zien medewerkers de toekomst van het door fusie tot stand gekomen Planbureau voor de Leefomgeving voor zich? Directeur Maarten Hajer vraagt me in 2009 een aantal medewerkers te interviewen om te bezien wat zij voor het PBL van waarde achten. Dit resulteert in het boekje De kracht van verhalen.

Anton van Hoorn, interview
Joop Oude Lohuis, interview
Arthur Petersen, interview

Toekomstverkenningen voor beleid

Voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid interview ik in 2008 twaalf strategen op de verschillende ministeries. Vraag: wanneer krijgen wetenschappelijke studies naar de toekomst betekenis voor beleid? Van welke praktische, politieke én inhoudelijke factoren hangt dat af? De interviews maken deel uit van het project ‘Praktijken toekomstverkenningen’ dat de WRR in 2010 naar buiten brengt.